Fisioloxía e fisiopatía da glandúla tiroides. 2 Feb, 2004